Yararlı Class Ve Metodlar

Hiç yorum yok
Merhaba Arkadaşlar ,

Bu bölümde projelerimiz esnasında bize lazım olacak belli başlı classlar ve metodları paylaşıyor olacağım .Tabi bunları projenize eklediğinizde namespace bölümüne dikkat ederek kullanmanızı tavsiye ediyor olacağım.

Mail Gönderme İşlemleri

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Net.Mail;
using System.Net;

namespace DuffDunnShoesStore.ToolsWorkers
{
    public class Mail
    {
        public string Konu { get; set; }
        public string Mesaj { get; set; }
        public int SmtpPort { get; set; }
        public string Host { get; set; }
        public string Kime { get; set; }
        public string Kimden { get; set; }
        public NetworkCredential Credential { get; set; }
        public string sifre = "sifreniz";// gönderen kişinin mail sifresi
        public Mail(string Mailkonusu, string MailMesaji, string KimeGonderilecek)
        {
            this.Konu = Mailkonusu;
            this.Kime = KimeGonderilecek;
            this.Host = "smtp.gmail.com";//gmail üzerinden
            this.SmtpPort = 587;
            this.Mesaj = MailMesaji;
            this.Credential = new NetworkCredential("mail adresiniz", sifre);
            this.Kimden = "mail adresiniz";
        }//Constuctor ile gelen verileri verdiğimiz ayarlar doğrultusunda kullanacaz


        public static void Gonder(Mail m)
        {
            MailMessage e_posta = new MailMessage();
            e_posta.From = new MailAddress(m.Kimden);
            e_posta.To.Add(m.Kime);
            e_posta.IsBodyHtml = true;
            e_posta.Subject = m.Konu;
            e_posta.Body = m.Mesaj;
            SmtpClient smtp = new SmtpClient();
            smtp.EnableSsl = true;
            smtp.Credentials = m.Credential;
            smtp.Port = m.SmtpPort;
            smtp.Host = m.Host;
            smtp.Send(e_posta);
        }// Maili Gönderen Metodmuz
    }
}

Türkçe Karakter Sorunu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace DuffDunnShoesStore.ToolsWorkers
{
    public static class Turkce
    {
        public static string TurkCE(string deger)
        {

            try
            {

                deger = deger.Replace("Ü", "U");
                deger = deger.Replace("Ş", "S");

                deger = deger.Replace("Ğ", "G");
                deger = deger.Replace("Ç", "C");

                deger = deger.Replace("İ", "I");
                deger = deger.Replace("Ö", "O");

                deger = deger.Replace("ü", "u");
                deger = deger.Replace("ş", "s");

                deger = deger.Replace("ğ", "g");
                deger = deger.Replace("ç", "c");

                deger = deger.Replace("ı", "i");
                deger = deger.Replace("ö", "o");
                return deger;

            }
            catch
            {
                return deger;
            }

        }
    }
}

İnjection İçin Basit bir Metod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace DuffDunnShoesStore.ToolsWorkers
{
    public static class Kontrol
    {
        public static string Temizle(string gelenKelime)
        {
            string gelen = gelenKelime.Replace("'", "");
            gelen = gelenKelime.Replace("'", "");
            gelen = gelenKelime.Replace("!", "");
            gelen = gelenKelime.Replace("?", "");
            gelen = gelenKelime.Replace("/", "");
            gelen = gelenKelime.Replace(",", "");
            gelen = gelenKelime.Replace(";", "");
            gelen = gelenKelime.Replace("%", "");
            return gelen;

        }
    }
}

MD5 Şifreleme İşlemleri

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

namespace DuffDunnShoesStore.DalWorkers
{
    public class Araclar
    {
        public static string MD5yapUTF8(string text)
        {
            MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
            //md5 nesnesi türettik.
            byte[] bsifre = md5.ComputeHash(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(text));
            //texti(girilen parolayı) Encoding.UTF8 in GetBytes() methodu ile bir byte dizisine çevirdik.
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            // string builder sınıfından bir nesne türetip , byte dizimizdeki değerleri
            // Append methodu yardımıyla bir string ifadeye çevirdik.
            foreach (var by in bsifre)
            {
                //x2 burda string'e çevirirken vermesini istediğimiz format.
                //çıktısında göreceğimiz gibi sayılar ve harflerden oluşucaktır.
                sb.Append(by.ToString("x2").ToLower());
            }
            //oluşturduğumuz string ifadeyi geri döndürdük.
            return sb.ToString();
        }

        public static bool EslestiMi(string girilen, string Sifreli)
        {
            //Sifreli daha önce sifrelemiş olduğumuz parola. Burda veritabanı kullanacak olursanız
            //Sifreli değeri veritabanından çekeceğiniz kullanıcı parolası olacak.
            string girileniSifrele = MD5yapUTF8(girilen);
            // Kullanıcının giriş yapmak için girdiği parolayı biraz önce yazdığımız method ile
            // Hash haline getirdik.
            StringComparer sc = StringComparer.OrdinalIgnoreCase;
            // StringComparer adından da anlaşıldığı gibi string karşılaştırması yapan bir sınıftır.
            // OrdinalIgnoreCase ile eşitse 0 değilse 1 döndürsün dedik .
            //sc.Compare() methodu ile iki ifadeyi karşılaştırdık.
            if (0 == sc.Compare(girileniSifrele, Sifreli))
            { //ifadeler uyuşuyorsa burası
                return true;
            }
            else
            {//ifadeler uyuşmuyorsa burası
                return false;
            }
        }
    }
}

Resim İşlemleri Classı 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Drawing;

namespace StokTakipUygulamasi.Fonksiyonlar
{
    class Resimleme
    {
        public Byte[] ResimYukleme(System.Drawing.Image Resim)
        {
            //jpeg formatındaki veriler database bytearray olarak gönderiliyor
            using (MemoryStream ms= new MemoryStream())
            {
                Resim.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
                return ms.ToArray();
            }
        }

        public Image ResimGetirme(byte[] GelenByteArray)
        {//gelen bytearray alınıp resim kutusunda göstermek
            using (MemoryStream ms = new MemoryStream(GelenByteArray))
            {
                Image Resim = Image.FromStream(ms);
                return Resim;
            }
        }
    }
}

Resim Yukleme ve Kontrol İşlemleri

   //Sayfada üst bölümde tanımlanan değişkenler
   bool ResimSecilimi = false;
   OpenFileDialog Dosya = new OpenFileDialog();//resim işlemi için

   void ResimSec()
        {//Formatı jpeg olan Resimleri Göstermesi için
            Dosya.Filter = "Jpg(*.jpg)|*.jpg|Jpeg(*.jpeg)|*.jpeg";
            if (Dosya.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                pcResimKutusu.ImageLocation = Dosya.FileName;
                ResimSecilimi = true;
            }
        }

        private void btnResimSec_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //Eğer Stoklarda kayıt yoksa ilk aşamada hata verecektir .Sebebi üretmiş olduğumuz ıd yi first ile almamız
            ResimSec();
        }

Girilen Karaktere Soldan Değer Atanıp Otomatik Oluşturulması

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace StokTakipUygulamasi.Fonksiyonlar
{
    class Numara
    {
        Mesajlar msj = new Mesajlar();
        public string StokKodNumarasiUret()
        {
            using (DataBaseDataContext dB = new DataBaseDataContext())
            {
                try
                {
                    // kaydın numarasını al int cevir bir artır soldan 7 sıfır ekle
                    int numara = int.Parse((from k in dB.tbl_Stoklars orderby k.ID descending select k).FirstOrDefault().StokKodu);
                    numara++;
                    string num = numara.ToString().PadLeft(7, '0');// Soldan 7 sıfır ekle
                    return num;
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    msj.Hata(ex);
                    return "00000001";
                }
            }
        }
    }
}

Ana Form Kontrol class'ı

 private void FormAcikmi(Form AcilacakForm)
        {
            bool acikmi = false;
            for (int i = 0; i < this.MdiChildren.Length; i++)
            {
                if (AcilacakForm.Name == MdiChildren[i].Name)
                {
                    this.MdiChildren[i].Focus();
                    acikmi = true;
                }
            }
            if (acikmi == false)
            {
                AcilacakForm.MdiParent = this;
                AcilacakForm.Show();
            }
            else
            {
                AcilacakForm.Dispose();
            }
        }

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Soru Görüş önerileriniz için gmail plus üzerinden + layın müsait olduğumda mutlaka yanıt dönüyor olacağım.

MSSQL String Foksiyonlar

Hiç yorum yok
Merhaba Arkadaşlar ,

Bu bölümde MSSQL tarafındaki string foksiyonlarının kullanım şekillerine bakıyor olacağız.Verilen string ifadenin ASCII kodunu verir.
Kullanım Şekli - ASCII(String Değer)
Örnek: SELECT ASCII ('A')

CHAR()
Verilen sayısal ASCII kodunu karaktere çevirir.
Kullanım Şekli - CHAR(Integer Değer)
Örnek: SELECT CHAR(65)

CHARINDEX()
Cümle içinde aranan kelimenin kaçıncı harften başladığının indexini verir.
Kullanım Şekli – CHARINDEX(Aranacak kelime, cümle)
Örnek: SELECT CHARINDEX('Sinan', 'Merhaba Dünya')

DIFFERENCE()
İki String değer arasındaki farkın kaçıncı karakterden başladığını gösterir.
Kullanım Şekli - DIFFERENCE(stringdeger1, stringdeger2)
Örnek: SELECT DIFFERENCE('Sinan', 'Snn')

LEFT()
String değerin soldan kaç karakter alacağını söyler.
Kullanım Şekli – LEFT(string ifade, int kaç değer alacağı)
Örnek: SELECT LEFT('abcdefg', '2')

LEN()
String ifadenin uzunluk değerini Integer olarak verir.
Kullanım Şekli – LEN(String ifade)
Örnek: LEN(Sinan)

LOWER()
String ifadelerim tüm harflerini küçüğe çevirir.
Kullanım Şekli - LOWER(String ifade)
Örnek: SELECT LOWER('Sinan')

LTRIM()
String ifadede soldaki boşlukları siler ve düzenler.
Kullanım Şekli -LTRIM(String ifade)
Örnek: SELECT LTRIM('         Sinan')

NCHAR()
Çok büyük değerdeki ASCII karekter değerlerini verir.
Kullanım Şekli – NCHAR(int değer)
Örnek: SELECT NCHAR(985)

PATINDEX()
Cümlenin içindeki aranılan harfin kaçıncı indexten başladığını gösterir.
Kullanım Şekli – PATINDEX(aranılacak string, cümle)
Örnek: SELECT PATINDEX ('in' , 'Sinan Arslan')

QUOTENAME()
Cümle içinde özel karakterleri ayırmak için kullanılır.
Kullanım Şekli – QUOTENAME(string ifade)
Örnek: SELECT QUOTENAME('abc[]def')

REPLACE()
Cümle içinde değişecek kelimelerin yerini değiştirir.
Kullanım Şekli – REPLACE(cümle, değişecek cümle, yerine yazılacak cümle)
Örnek: SELECT REPLACE('MahmutGünveren', 'veren', 'alan');

REPLICATE()
Verilen String ifadenin kaç kere tekrar edileceğini gösterir.
Kullanım Şekli – REPLICATE(string değer, int tekrar değeri)
Örnek: SELECT REPLICATE('Sinan     ', 4)

REVERSE()
Verilen kelime ya da cümleyi tersten yazar.
Kullanım Şekli – REVERSE(string cümle)
Örnek: SELECT REVERSE('Sinan Arslan')

RIGHT()
Cümle içinde sağdan kaç harf alacağını gösterir.
Kullanım Şekli – RIGHT(string cümle, int değer)
Örnek: SELECT RIGHT('Sinan Arslan', 5)

RTRIM()
Cümle içinde sağdaki boşlukları siler.
Kullanım Şekli - RTRIM(string ifade)
Örnek: SELECT RTRIM('Sinan Arslan                   ')

SOUNDEX()
String değeri Alfanümerik olarak dönüştürür.
Kullanım Şekli – SOUNDEX(String değer)
Örnek: SELECT SOUNDEX ('Sinan')

SPACE()
Cümle içerisinde ne kadar boşluk bırakılacağını gösterir.
Kullanım Şekli – SPACE(int değer)
Örnek: SELECT 'Sinan' + SPACE (2) + 'Arslan'

STR()
Decimal ifadeleri kaçıncı karaktere yuvarlayacağını gösterir.
Kullanım Şekli – STR(Decimal değer, kaç değer olduğu, virgülden sonra kaç değer yuvarlayacağı)
Örnek: SELECT STR(123.456, 6 , 2)

STUFF()
Cümlenin içine kelime eklemek için kullanılır.
Kullanım Şekli – STUFF(String cümle, başlangıç değer, silinecek değer, eklenecek string)
Örnek: SELECT STUFF ('Sinan Arslan', 3, 4, 'in yazılım')

SUBSTRING()
Cümle içerisinden parça almak için kullanılır.
Kullanım Şekli – SUBSTRING(cümle, başlangıç, int, alınacak değer int)
Örnek: SELECT SUBSTRING ('SinanArslan', 2, 3)

UNICODE()
ASCII kodunu verir.
Kullanım Şekli - UNICODE(Char değer)
Örnek: SELECT UNICODE ('A')

UPPER()
Verilen kelime veya cümleyi büyük harfe çevirir.
Kullanıum Şekli – UPPER(String değer)
Örnek: SELECT UPPER('sinanarslan')

Umarım faydalı olur.Daha fazlası için  Tıklayınız

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Soru Görüş önerileriniz için gmail plus üzerinden + layın müsait olduğumda mutlaka yanıt dönüyor olacağım.

Entity Framework

1 yorum
Merhaba Arkadaşlar ,

Bu bölümde Entity Freamwork 'e bir giriş yapıyor olacağız.Yalnız daha öncesinde şunu belirtmek isterimki örneklerimizi bir uygulama üzerinden ele alıyor olacağız.Bu aşamadada ling ile sorgulama işlemlerine değiniyor olacağız.

İlk olarak  Object Relational Mapping nedir kısaca bahsedelim.Teknik anlamda basitce değinecek olursak veri tabanında bulunan her bir tabloya karşılık gelecek uygulama tarafında bir nesne oluşturma işlemidir.

Örnek bir kullanıma bakalım.Şimdide Orm Haline Bakalım

Şimdi ise Ling to sql ile veri tabanı işlemlerine bakalım.

LINQ kelime olarak language Integrated Query yani dil ile bütünleştirilmiş sorgu anlamı taşır.Bildiğiniz gibi veri tabanı işlemleri için SQl kullanmaktaydık.Ve veri tabanımızı dizayn ettikden sonra için yazmış olduğumuz saklı yordamlar ve t-sql sorguları ile projemiz üzerindeki dataları işleyip kullanıcının talepleri doğrultusunda yansıtmaktaydık.İşte linq ile aertık bu sorgulama işlemleri için ayrı bir dil kullanmaya gerek kalmaz ve veri tabanı üzerinde crud(ekleme ,silme,güncelleme)secme gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Linq to sql ile .Net sınıfları kullanarak ilişkisel veri tabanları oluşturulabilir.Ve saklı yordamları store procedure ,view gibi yapılarıda kullanmaya imkan verir.

Ling to sql ile modelleme yaklaşımları Üç aşamada incelenebilinir.

Database First,Code First,Model First bunlara kısaca değinelim

Database First:Veri tabanımızı önceden tasaralamış isek veya farklı bir yerde hazır duruyorsa bu modelleme aracı kullanılabilinir.Ve veri tabanındaki tablolarınız classlara columslarınız propertieslere
içersinde bulunan store proclarınız ise metodlara dönüşecektir.

Code First:Modelleme aracının kodları kendisinin üretmesi bazen sorunlar çıkarabilir.(Composite Primary key vs).Bu aşamada yazılımcı Entity Freamwork veri tabanını kendisi oluşturuyor.İlerleyen aşamalarda code first yaklaşımına uygun örnekler blog üzerinden gerek mvc ile gereksede entity freamwork anlatımları sırasında değinilecektir.

Model First:Kod veya Sql sorguları yazmak yerine model oluşturup, bu modeldeki yapılara göre script'ler ve tabloların oluşturulduğu yapıdır.

Mvc üzerinde Ling to Sql Classes ile  bir örnek uygulama başlatalımGiriş uygulamamız açısından  orm giriş yapıp bundan sonraki bölümde örnek bir uygulama yapısı içersinden(proje) konu anlatımına devam ediyor olacağız.Umarım faydalı olur

1 yorum :

Yorum Gönder

Soru Görüş önerileriniz için gmail plus üzerinden + layın müsait olduğumda mutlaka yanıt dönüyor olacağım.

MSSQL TABLE - VALUED FUNCTION & MULTILINE-STATEMENT TABLE-VALUED FUNCTIONS & INLINE TABLE-VALUED FUNCTIONS

Hiç yorum yok
Merhaba Arkadaşlar ,


Bu bölümde Mssql Functions Kullanımının ikinci bölümü ile karşınızdayım .Bu noktada ele alacağımız kavramlar  MULTILINE-STATEMENT TABLE-VALUED FUNCTIONS & INLINE TABLE-VALUED FUNCTIONS olacak. Peki ama bunlar ne neden kullanırız gibi sorulara yanıt arıyor olacağız.ve video anlatım içindede belirttiğim gibi yazmış olduğumuz bu functionsların bulundukları yerleri ve üzerinde yapılacak modifikasyon işlemleri için Create ,Alter ,Drop keywordlerinden yararlanabileceğiz

Eğer function Kullanımında yeni iseniz  linkden ilk video anlatımıma ve c# nasıl kullanıldığı kısmına bakabilirsiniz Scalar -Valued Functions .

Kullanılan Function Örneği

USE [KuzeyRuzgari]
GO
/****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[UrunleriGetirSanal]    Script Date: 10/07/2014 22:02:38 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
Create function [dbo].[UrunleriGetirSanal](@UrunID int)
returns @SanalTablo table
(ID int,Urunadi nvarchar(40),fiyat money)
as
begin
if @UrunID <0
begin
Insert Into @SanalTablo(ID,Urunadi,fiyat)
Select UrunID,UrunAdi,Fiyat from Urunler--Burda değerler tablo halinde dönecek
end
else if @UrunID>0
begin
Insert Into @SanalTablo (ID,Urunadi,fiyat)
Select UrunID,UrunAdi,Fiyat from Urunler where UrunID=@UrunID
end
else
begin
 Insert Into @SanalTablo (ID,Urunadi,fiyat)
Select 0,'Veri yok',10
end
return-- Sanal Tablomu Döner
end
--Kullanım
Select ID,Urunadi,fiyat from UrunleriGetirSanal(-1)


Video Anlatım :


Başka bir örnekle devam edelim.Arama İşlemleri yapabileceğimiz bir örnek senaryo ile tablomuz içinde ki kolonlara atama işlemleri ile geriye tablo dönen bir function yazarak bu işlemleri gerçekleştirelim.Önce sorgumuz ve tablomuz gelsin

Create function fn_StokArama
(
@TipID int,
@StokBarkod nvarchar(30),
@StokAdi nvarchar(50),
@StokKodu nvarchar(20))
returns @SanalTablo table
(ID int,stokbarkod nvarchar(30),stokkodu nvarchar(20),stokadi nvarchar(50))
as
begin
    if(@TipID=1)
        begin
        Insert Into @SanalTablo (ID,stokbarkod,stokkodu,stokadi)    Select ID,StokBarkod,StokKodu,StokAdi from tbl_Stoklar where StokKodu like '%'+@StokKodu+'%'
        end
    else if(@TipID=2)
     begin
    Insert Into @SanalTablo (ID,stokbarkod,stokkodu,stokadi)    Select ID,StokBarkod,StokKodu,StokAdi from tbl_Stoklar where StokAdi like '%'+@StokAdi+'%'
      end
      else if(@TipID=3)
      begin
            Insert Into @SanalTablo (ID,stokbarkod,stokkodu,stokadi)    Select ID,StokBarkod,StokKodu,StokAdi  from tbl_Stoklar where StokBarkod like '%'+@StokBarkod+'%'
          end
          return
end

Select * from fn_StokArama(1,'','','2')

--Declare @StokKodu nvarchar(20)
--set @StokKodu
--Select ID,StokBarkod,StokKodu,StokAdi from tbl_Stoklar where StokKodu like '%'+@StokKodu+'%'

Şimdi Kullandığımız tbl_Stoklar tablomuzu görelim


Şimdi ise elde edeceğimiz sonucu görelim

Umarım Faydalı olmuştur.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Soru Görüş önerileriniz için gmail plus üzerinden + layın müsait olduğumda mutlaka yanıt dönüyor olacağım.